Om Kong Carl Johans Arbeidsstiftelse

Vi er en privat stiftelse som driver med omsorgsbolig til personer med langtids psykiatriske lidelser. I tillegg leier vi ut boliger til mennesker med sosiale- eller helsemessige problemer.

Vi har en høy faglig kompetanse og lang erfaring innen for de felt vi arbeider i, og vårt personale har ulike helsefaglige utdannelser, hvor av mange er høyskoleutdannet. Dette gir oss et sterkt faglig miljø, vi er godt rustet til de ulike utfordringer innen omsorg vi har ansvar for. Vi er svært opptatt av at alle mennesker skal møtes med respekt og ivaretaes med størst mulig verdighet.

Det er tilsatt 20 personer i faste stillinger, og i tillegg har vi til enhver til en 6-8 personer som hjelper oss når noen av de faste er forhindret i å jobbe selv. Vi arbeider sammen for å bidra til å gjøre hverdagen så god som mulig for alle vi yter tjenester til.

Stiftelsen består av to avdelinger:

Hovedmålsettinger:

  1. Bedre livskvaliteten til den enkelte beboer
  2. Bidra til å øke hverdagskompetansen til beboere
  3. Utvikle en best mulig holdning blant personale
  4. Høy faglig kompetanse innen omsorg
  5. Gi et rimelig, trygt og godt botilbud til trygdede

Stiftelsens administrasjon ligger i Kalvskinnsgt. 4 og er åpent onsdag fra KL 10.00 til 11.30.

Organisasjonskart:

Stiftelsen har et eget styre på tre personer som oppnevnes av Fylkesmannen: to er foreslått av formannskapet i Trondheim kommune: Styreleder Tor Åm, og Jon Ekeland, og en er direkte oppnevnt av Fylkesmannen: Mari Mogstad.

I tillegg består styret av en ansattrepresentant og en beboerrepresentant med møterett og talerett. Styret tilsetter Leder for stiftelsen.

Stiftelsen har under leder en avdelingsleder med ansvar for omsorgsboligen. Hun har delegert personalansvar og er nærmeste leder for de ansatte i avdelingene.

Her finner du oss: