Historien om Kong Carl Johans Arbeidsstiftelse

Historien om Kong Carl Johans Arbeidsstiftelse

Hele historien finner du i boken om stiftelsen utgitt i 2018. Og det er spennende lesning!

Da kong Carl Johan, konge av Sverige og Norge, ble kronet til konge i Norge i Nidarosdomen i 1818, gav han 4000 specidaler til Trondheim kommune. Pengene skulle gå til opprettelse av en arbeidsstiftelse som skulle bære hans navn. Formål med Stiftelsen var å skaffe de fattige arbeidsfortjeneste og spesielt sørge for fattige barns opplæring i nyttig arbeid.

I 1822 startet Stiftelsen sin drift i Tukthusets lokaler på Kalvskinnet. Der ble den værende til den kjøpte egen bolig i Dronningens gt. i 1837. Kjøpet kunne gjennomføres takket være en ny pengegave fra Kongen til byens fattigvesen og hans godkjenning av bruken av pengegaven. Boligen brant ned til grunnen 5 år senere ved bybrannen i 1842. Virksomheten kom raskt i gang igjen, denne gang i et ærverdig trepalè i Kalvskinnsgata 2, opprinnelig bygd i 1802 av stadshauptmann Christian Hansen Welby (1763- 1839).

Barneasylet disponerte halvdelen av første etasje i hovedhuset i Kalvskinnsgata 2 fram til 1847, da stiftelsen selv trengte lokalene til sin nyopprettede   ”Arbeidsskole for fattige Pigebørn”. Denne skolen hadde omkring 20 elever og ble drevet fram til 1868 da stiftelsen ble omorganisert til fattigarbeidshus. Det var Fattigloven av 1863 som medførte ønsket om opprettelse av et fattigarbeidshus der delvis arbeidsdyktige trengende kunne opptas. Stiftelsen hadde plass til 70 beboere. Stiftelsen mottok årlige bidrag fra kongens kasse fram til unionsoppløsningen i 1905.

I begynnelsen av 1950 - årene, vedtok Stiftelsens styre å utvide driften med rimelige aldersboliger. Det ble i perioden 1960 til 1968 ferdigstilt fire boligblokker med samlet beliggenhet på Kalvskinnet, ved Kalvskinnsgata 2. Boligblokkene ble innredet med små to- og ett-roms leiligheter samt hybler og ble forbeholdt varig trygdede. Det er fortsatt mange alderspensjonister som leier leilighetene.

Kalvskinnsgata 2 ble etter hvert utviklet til en institusjon for enslige menn som hadde vansker med å skaffe seg og beholde en ordinær bolig. På 1980- tallet ble huset innredet med små sovesaler for alkoholiserte menn.

I 2001 ble Kongensgt. 81 ferdig rehabilitert med 18 omsorgsleiligheter. Disse leilighetene ble forbeholdt personer med psykiske lidelser og med døgnbemanning. I Kalvskinnsgaten 2 var det etter hvert blitt bare menn som fikk et tilbud, nå utvidet til å gjelde alle slags rusproblemer og ikke bare alkoholproblemer. Her var i tillegg til 8 faste plasser et varierende antall korttidsplasser, samt to plasser forbeholdt et samarbeidsprosjekt med politiet, som ble brukt som et alternativ til fyllearresten. Rusavdelingen ble av økonomiske og bygningsmessige årsaker lagt ned 01.09.2013.

I desember 2013 ble det gamle huset i Kalvskinnsgaten 2 solgt, etter å ha vært i stiftelsens eie i over 170 år. Vedlikehold av det totalfredede huset kunne ikke ivaretas på en god nok måte med de midler stiftelsen hadde til rådighet. Blokkene er i de senere år endret innvendig slik at leilighetene pr. i dag er blitt færre og større.

Stiftelsen har nå fokus på utleie og botiltak, og ikke lenger på arbeid slik det var i historisk tid.