Om Kong Carl Johans Arbeidsstiftelse

Kong Carl Johans Arbeidsstiftelse er en privat stiftelse som driver et botiltak for personer med langtids psykiatriske lidelser, og vanlig utleie av boliger til mennesker med sosiale- eller helsemessige problemer. Botiltaket drives på oppdrag fra Trondheim kommune.

Vi har opparbeidet oss høy kompetanse og mye erfaring innen de felt vi arbeider i. Personalet i botiltaket har ulike helsefaglige utdannelser, mange har helsefaglig universitetsutdannelse. Det har vært fokusert på å bygge et sterkt faglig miljø, slik at vi er godt rustet til å løse de ulike oppgavene vi har ansvar for. Vi er svært opptatt av at alle mennesker skal møtes med samme respekt og ivaretas med størst mulig verdighet. 

Det er tilsatt ca. 20 personer i faste stillinger, og i tillegg har vi til enhver tid 5-6 personer som hjelper oss når noen av de faste er forhindret i å jobbe selv. Vi arbeider sammen for å bidra til å gjøre hverdagen så god som mulig for alle vi yter tjenester til.

Stiftelsen består av to avdelinger

KCJA Botiltak har 18 leiligheter med livsløpsstandard for mennesker med psykiske lidelser. Botiltaket er døgnbemannet og ligger i Kongensgate 81. Bemanningen er personer med helsefaglig kompetanse, med spesialisering på rus og psykiatri. Beboerne kan ha tilleggslidelser i form av rusproblemer eller somatiske problemer. Driften av denne avdelingen foregår på oppdrag fra Trondheim kommune. Inntak til disse leilighetene skjer derfor via Trondheim kommune ved Helse- og Velferdskontorene.

Hovedmålsetting:

  • Bedre livskvaliteten til den enkelte beboer
  • Bidra til å øke beboernes hverdagskompetansen 
  • Utvikle en best mulig holdning blant personale
  • Høy faglig kompetanse innen helse og omsorg

KCJA Utleie disponerer 94 utleieleiligheter til varige trygdede/pensjonister med beliggenhet i Kalvskinnsgate 4, Kongensgate 79 og Erling Skakkes gate 58. Sistnevnte har i tillegg 6 hybler. Inntak foregår etter søknad, og tildeling ut fra vedtektenes bestemmelser. Utleier krever depositum på seks måneders husleie. 

Stiftelsens administrasjon ligger i Kalvskinnsgate 4 og er åpent onsdag fra kl 10.00 til 11.30.

Hovedmålsetting:

  • Gi et trygt og godt botilbud til trygdede/pensjonister

Organisasjonskart

Stiftelsen har et eget styre på tre personer som oppnevnes av Fylkesmannen: to er foreslått av formannskapet i Trondheim kommune: Styreleder Tor Åm, og Kathrine Emile Standal, og en er direkte oppnevnt av Fylkesmannen: Mari Mogstad.

I tillegg består styret av en ansattrepresentant og en beboerrepresentant med møterett og talerett. Styret tilsetter Leder for stiftelsen.

Stiftelsen har under leder en avdelingsleder med ansvar for omsorgsboligen og en vedlikeholdsleder. Avdelingsleder har delegert personalansvar og er nærmeste leder for de ansatte i avdelingene. Vedlikeholdsleder har ansvar for alt vedlikehold og alle innleide tjenester med unntak av renholdet.

Historien om Kong Carl Johans Arbeidsstiftelse

Historien om Kong Carl Johans Arbeidsstiftelse

Da kong Carl Johan, konge av Sverige og Norge, ble kronet i Nidarosdomen i 1818 gav han 4000 specidaler til Trondheim kommune. Formål med Stiftelsen var å skaffe de fattige arbeidsfortjeneste og spesielt sørge for fattige barns opplæring i nyttig arbeid.

Les mer »
Bok: Historien om Kong Carl Johans Arbeidsstiftelse

Bok: Historien om Kong Carl Johans Arbeidsstiftelse

Bok: Historien om Kong Carl Johans Arbeidsstiftelse. Pris 250,-

Les mer »